Dadansoddiad o’r ymateb i’r ymgynghoriad (Cymraeg) | Analysis of the response to the consultation (English)

Rhai o’r ymatebion ddaeth i law / Some of the responses received

Oes yna ffordd o gynhyrchu ynni cynaliadwy fyddech chi ddim ise yn y gymodgaeth hon – hyd yn oed os mai ni fydde’r perchnogion? Is there a means of producing sustainable energy that you wouldn’t want in this community – even if we owned it ourselves?
Tyrbeini gwynt Wind Turbines
Niwclear – ddim yn ei ystyried yn gynaliadwy er bod rhai pobl yn Nuclear – don’t consider it sustainable but some people do
Ffracio ac unrhyw fodd o gynhyrchu sy’n llosgi gwastraff domestig Fracking and an incinirator / any means of burning domestic waste
Pa ffyrdd o gynhyrchu ynni cynaliadwy y’ch chi’n meddwl alle fod yn syniad da i ni ddatblygu’n hunain ar gyfer ffor’ hyn? What means of producing sustainable energy you think could be a good idea for us to develop ourselves in this locality?
Unrhyw beth digon mawr i fod o fudd fyddai ddim yn cael effaith niweidiol ar ein hamgylchedd Anything on a scale large enough to be of real benefit which would not have a detrimental effect on our environment
Ffermydd solar – dim cynnal a chadw, dim llygredd sŵn, anweledig, gweithio bob amser, medru pori o’u cwmpas ac oddi tanyn nhw Solar Farms – no maintenance, no noise pollution, unobtrusive, work on all days, can be grazed under and around
Hydroelectrig – defnyddio’r afon a’r llanw Hydroelectric – making use of the river and tidal flow
Pe bydden ni’n cynhyrchu ein ynni’n hunain, siwt allen ni ddefnyddio’r incwm fydden ni’n cynhyrchu er lles economaidd y gymdogaeth hon? If we were to develop our own sustainable energy how could we use the income generated to strengthen our local economy?
Defnyddio’r arian i sicrhau bod cartrefi a busnesau yn defnyddio llai o ynni Use the money to ensure homes and businesses use less energy
Buddsoddi mewn cadw ysgolion lleol ar agor Invest in and keep open our local schools
Darparu system drafnidiaeth leol sy’n cysylltu cymunedau a digwyddiadau Provide a local transport system joining community centres and events

YmgynghoriYmgynghori